Modelowanie procesów

LOGER jest firmą doradczo-konsultingową, wspierającą przedsiębiorstwa w rozwijaniu, transformacji oraz podnoszeniu efektywności ich działań na rynku. Wspólnie wypracowujemy strategię zarządczą i informacyjną, łącząc wiedzę i umiejętności ludzi z najbardziej efektywnymi rozwiązaniami technologicznymi i zarządczymi.

Celem ofertowanego Projektu jest zmapowanie procesów Przedsiębiorstwa – z wykorzystaniem narzędzi BPMN oraz UML – we wszystkich obszarach działalności.

Na podstawie map procesów, przepływu informacji i danych systemowych powstaje Raport. Będzie on zawierał rekomendacje zbudowane na bazie wniosków oraz najlepszych praktyk rynkowych w analizowanych obszarach. Implementacja powyższych umożliwi zwiększenie efektywności i skuteczności Przedsiębiorstwa.

LOGER świadczy usługi w całym cyklu życia procesu optymalizacji wraz z wdrożeniem i monitoringiem powdrożeniowym. W niniejszej ofercie pragniemy Państwu zaproponować pierwszy etap – kończący się raportem oraz wskazaniem rekomendacji kolejnych działań.

1. Określenie celu Projektu.

 • Przejrzenie i omówienie Celów, Misji i Strategii Przedsiębiorstwa
 • analiza efektywności i sprawności procesów biznesowych w kontekście strategii i celów PRZEDSIĘBIORSTWA oraz ich odzwierciedlenie w systemie kontrolingowym i raportowym,
 • określenie rozbieżności oraz opracowanie rekomendacji zmian i uzupełnień we wskaźnikach i miernikach systemów MBO i kontrolingowego,
 • opracowanie rekomendacji docelowych procesów biznesowych, ról i odpowiedzialności,
 • ewaluacja obecnych narzędzi IT wraz z rekomendacją dostosowania.

W pierwszej fazie LOGER przedstawi raport wykonania Projektu wraz z rekomendacją zmian. W drugiej fazie, o ile Klient wyrazi taką wolę, – wdrożenie lub nadzór nad zmianami.

2. Metodologia pracy

Realizacja zadań płynących z niniejszej oferty oparta będzie na podstawowej metodzie stosowanej przez LOGER Zakłada ona następujący ciąg działań:

Zgodnie z przyjętą filozofią działania, każdorazowo sprawdzone i wdrożone metody są analizowane pod względem koherentności z indywidualną sytuacją Klienta.

W trakcie prowadzonych prac analitycznych Konsultanci Loger przeprowadzą:

 • mapowanie procesów (w formie graficznej i opisowej),
 • przedstawią rekomendacje optymalizacji procesów,
 • zaproponują ewentualne działania korekcyjne.

 

2.1. Analiza stanu obecnego

Źródła danych:

 • analiza dokumentów: strategia spółki, procedury ISO i HCCP oraz inne instrukcje wewnętrzne,
 • wywiady z kadrą kierowniczą,
 • analiza zbiorów danych systemów informatycznych oraz danych niesformalizowanych,
 • analiza przepływu danych i informacji w ramach systemu ERP.

 

2.2. Raport

Raport zawiera następujące elementy:

 • podsumowanie strategicznych i taktycznych celów spółki
 • mapa procesów głównych i pośrednich w domenach będących przedmiotem Projektu

 

2.3. Rekomendacje zmian

LOGER przedstawi sugestie odnośnie zmian przebiegu procesów wraz z ich uzasadnieniem.

Wskazane zostaną również „wąskie gardła” funkcjonalne (w odniesieniu do przebiegu procesów) i metodologiczne (w odniesieniu do zasobów ludzkich).

LOGER przedstawi również propozycję zmian w zakresie systemów raportujących i kontrolingowych uwzględniający obecnie wykorzystywany system informatyczny.

 

2.4. Wdrożenie

Powyższe rekomendacje, po zatwierdzeniu przez Zarząd PRZEDSIĘBIORSTWO, posłużą do stworzenia nowych projektów rozwojowych.

LOGER udzieli wsparcia we wdrożeniu powyższych projektów w zakresie:

 • zarządzania projektem, lub
 • wykonawstwa bezpośredniego.

 

2.5. Monitorowanie

Na podstawie osobnych ustaleń LOGER podejmie się monitorowania działań wynikających z przedstawionych  rekomendacji i wdrożeń.

Monitoring może obejmować raporty kwartalne z postępów prac w realizacji poszczególnych projektów.

3. Organizacja projektu

Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia Projektu jest powołanie zespołu projektowego o określonej strukturze i zapewnienie mu wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do egzekwowania właściwej realizacji projektu.

Ze względu na charakter fazy, która będzie realizowana u Państwa, struktura projektu będzie następująca:

 1. Kierownik Projektu (PRZEDSIĘBIORSTWO, LOGER).
 2. Konsultanci wykonawczy.
 3. Członkowie grup roboczych – osoby odpowiedzialne w Państwa firmie za poszczególne dziedziny.

4. Zespół wdrożeniowy LOGER

LOGER desygnuje do współpracy z PRZEDSIĘBIORSTWEM osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami w obszarach będących przedmiotem niniejszej oferty.

Ilość osób będzie zależała od ostatecznie ustalonego zakresu prac.

Prace odbędą się w ścisłym współdziałaniu z pracownikami PRZEDSIĘBIORSTWA.